خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت پرسرعت +ADSL2
بسته اینترنت شبانه (2 تا 8 صبح) 30 گیگابایت FUP
150,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
20 گیگابایت 3 روزه - 5800 تومان
58,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
200 گیگابایت یکماهه - 59000 تومان
590,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
راه اندازی مخابراتی (مجدد)
120,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
توربو سرعت 8 مگ 1 روزه (جدید)- 2.000 تومان
20,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۴ مگ ۱ ماهه ۲۵۰ گیگ - جدید
370,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۴ مگ ۳ ماهه ۸۰۰ گیگ - جدید
--- 1,110,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۴ مگ ۶ ماهه ۱۶۰۰ گیگ - جدید
--- --- 2,220,000 ریال --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۴ مگ ۱۲ ماهه ۴۰۰۰ گیگ - جدید
--- --- --- 4,440,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۸ مگ ۱ ماهه ۷۰۰ گیگ - جدید
480,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۸ مگ ۳ ماهه ۲۲۰۰ گیگ - جدید
--- 1,440,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۸ مگ ۶ ماهه ۴۵۰۰ گیگ - جدید
--- --- 2,890,000 ریال --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۸ مگ ۱۲ ماهه ۸۵۰۰ گیگ - جدید
--- --- --- 5,750,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۱۶ مگ ۱ ماهه ۱۰۰۰ گیگ - جدید
780,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۱۶ مگ ۳ ماهه ۳۲۰۰ گیگ - جدید
--- 2,350,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۱۶ مگ ۶ ماهه ۶۲۰۰ گیگ - جدید
--- --- 4,700,000 ریال --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
۱۶ مگ ۱۲ ماهه ۱۲۵۰۰ گیگ - جدید
--- --- --- 9,360,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
سرویس نامحدود با ترافیک ۵ گیگ ۱ ماهه
99,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
2 گیگابایت حجم اضافی - 4.000 تومان
40,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
3 گیگابایت ترافیک اضافی - 6.000 تومان
60,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
6 گیگابایت ترافیک اضافی - 12.000 تومان
120,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
10 گیگابایت ترافیک اضافی - 20.000 تومان
200,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
20 گیگابایت ترافیک اضافی - 40.000 تومان
400,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
50 گیگابایت ترافیک اضافی - 100.000 تومان
1,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
100 گیگابایت ترافیک اضافی - 200.000 تومان
2,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
200 گیگابایت ترافیک اضافی - 400.000 تومان
4,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
500 گیگابایت ترافیک اضافی - 800.000 تومان
8,000,000 ریال --- --- --- --- ---

پکیج های خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول قیمت
اینترنت پرسرعت +ADSL2
سرویس 16 مگ 60 گیگ ماهانه (+30 گیگ شبانه 2 تا 8 صبح)
550000.00
اینترنت پرسرعت +ADSL2
اینترنت پرسرعت +ADSL2 - جشنواره زمستانه - 16 مگ - 1000 گیگابایت (12 ماهه) پکیج

خدمات اینترنت وایرلس

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 3 گیگابایت ترافیک اضافی - 9.000 تومان
90,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
ترافیک 50 گیگ تابستانه - فقط تا اخر هفته
90,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 6 گیگابایت ترافیک اضافی - 15.600 تومان
156,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 15 گیگابایت ترافیک اضافی - 33.400 تومان
334,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 25 گیگابایت ترافیک اضافی - 51.400 تومان
514,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 50 گیگابایت ترافیک اضافی - 90.400 تومان
904,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 100 گیگابایت ترافیک اضافی - 165.400 تومان
1,654,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (1 ماهه 9 گیگ)
378,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (1 ماهه 22 گیگ)
624,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (1 ماهه 44 گیگ)
984,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (3 ماهه 30 گیگ)
--- 990,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (6 ماهه 60 گیگ)
--- --- 1,990,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (12 ماهه 90 گیگ)
--- --- --- 2,990,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (1 ماهه 15 گیگ)
518,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (1 ماهه 25 گیگ)
698,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (1 ماهه 50 گیگ)
1,090,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (1 ماهه 90 گیگ)
1,690,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (3 ماهه 45 گیگ)
--- 1,554,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (3 ماهه 75 گیگ)
--- 2,094,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (3 ماهه 150 گیگ)
--- 3,270,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (3 ماهه 270 گیگ)
--- 5,070,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (6 ماهه 90 گیگ)
--- --- 2,952,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (6 ماهه 150 گیگ)
--- --- 3,978,600 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (6 ماهه 300 گیگ)
--- --- 6,213,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (6 ماهه 540 گیگ)
--- --- 9,633,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (12 ماهه 180 گیگ)
--- --- --- 5,594,400 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (12 ماهه 300 گیگ)
--- --- --- 7,538,400 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (12 ماهه 600 گیگ)
--- --- --- 11,772,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (12 ماهه 1024 گیگ)
--- --- --- 18,252,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (1 ماهه 30 گیگ)
799,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (1 ماهه 100 گیگ)
2,150,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (3 ماهه 90 گیگ)
--- 2,397,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (3 ماهه 300 گیگ)
--- 6,450,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (6 ماهه 180 گیگ)
--- --- 4,554,300 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (6 ماهه 600 گیگ)
--- --- 12,255,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (12 ماهه 360 گیگ)
--- --- --- 8,629,200 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (12 ماهه 1200 گیگ)
--- --- --- 23,220,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم با سرعت 20 مگابیت (ویژه)
اینترنت بی‌سیم 20 مگابیت (1 ماهه 40 گیگ)
964,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم با سرعت 20 مگابیت (ویژه)
اینترنت بی‌سیم 20 مگابیت (3 ماهه 60 گیگ)
--- 1,659,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم با سرعت 20 مگابیت (ویژه)
اینترنت بی‌سیم 20 مگابیت (6 ماهه 100 گیگ)
--- --- 2,900,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم با سرعت 20 مگابیت (ویژه)
اینترنت بی‌سیم 20 مگابیت (12 ماهه 300 گیگ)
--- --- --- 4,900,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 4 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 4 مگ (1 ماهه 6 گیگ)
245,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 4 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 4 مگ (3 ماهه 18 گیگ)
--- 735,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 4 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 4 مگ (6 ماهه 36 گیگ)
--- --- 1,396,500 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 4 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 4 مگ (12 ماهه 72 گیگ)
--- --- --- 2,646,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 2 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 2 مگ (1 ماهه 5 گیگ)
210,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 2 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 2 مگ (3 ماهه 15 گیگ)
--- 630,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 2 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 2 مگ (6 ماهه 30 گیگ)
--- --- 1,197,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 2 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 2 مگ (12 ماهه 60 گیگ)
--- --- --- 2,268,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 1 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 1 مگ (1 ماهه 4 گیگ)
145,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 1 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 1 مگ (3 ماهه 12 گیگ)
--- 435,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 1 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 1 مگ (6 ماهه 21 گیگ)
--- --- 826,500 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 1 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 1 مگ (12 ماهه 48 گیگ)
--- --- --- 1,566,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 2 مگابیت سه ماهه 45 گیگ
--- 3,000,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
بسته 10 گیگابایت ترافیک اضافی
1,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
بسته 20 گیگابایت ترافیک اضافی
2,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
بسته 50 گیگابایت ترافیک اضافی
5,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
بسته 100 گیگابایت ترافیک اضافی
1,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 4 مگابیت 6 ماهه 100 گیگ
--- --- 5,500,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 4 مگابیت یکساله 200 گیگ
--- --- --- 10,500,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 8 مگابیت 1 ماهه 50 گیگ
3,500,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 8 مگابیت یکساله 500 گیگ
--- --- --- 25,000,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 12 مگابیت 1 ماهه 100 گیگ
5,500,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 12 مگابیت یکساله 1000 گیگ
--- --- --- 40,000,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی - اینترنت 24 مگابیت 6 ماهه 1200 گیگ
--- --- 0 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 20 مگابیت 1 ماهه 200 گیگ
8,500,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 24 مگابیت یکساله 2000 گیگ
--- --- --- 75,000,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم نامحدود
بی‌سیم نامحدود 256 کیلوبیت با 20 گیگ حجم پرسرعت (1 مگ)
450,000 ریال 1,350,000 ریال 2,700,000 ریال 5,760,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم نامحدود
بی‌سیم نامحدود 256 کیلوبیت با 40 گیگ حجم پرسرعت (2 مگ)
850,000 ریال 2,550,000 ریال 5,100,000 ریال 1,020,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم نامحدود
بی‌سیم نامحدود 512 کیلوبیت با 100 گیگ حجم پرسرعت (4 مگ)
2,000,000 ریال 6,000,000 ریال 12,000,000 ریال 24,000,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 512 (CB)
2,000,000 ریال 6,000,000 ریال 12,000,000 ریال 24,000,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 1 مگابیت (CB)
2,000,000 ریال 10,185,000 ریال 19,740,000 ریال 36,960,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 2 مگابیت (CB)
7,000,000 ریال 21,000,000 ریال 42,000,000 ریال 84,000,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 3 مگابیت (CB)
10,500,000 ریال --- --- 46,800,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 4 مگابیت (CB)
12,000,000 ریال 36,000,000 ریال 72,000,000 ریال 144,000,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 5 مگابیت (CB)
15,000,000 ریال --- 60,000,000 ریال --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 6 مگابیت (CB)
18,000,000 ریال --- --- --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 8 مگابیت (CB)
24,000,000 ریال --- --- --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 10 مگابیت (CB)
30,000,000 ریال 90,000,000 ریال --- --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 15 مگابیت (CB)
45,000,000 ریال --- --- --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 16 مگابیت (CB)
45,000,000 ریال --- --- --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 20 مگابیت (CB)
60,000,000 ریال --- --- --- --- ---

سایر کالا ها

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
تجهیزات پیشنهادی
مودم بی‌سیم (وایرلس)
2,330,000 ریال --- --- --- --- ---
تلفن بین‌الملل
شارژ 200.000 ریالی تلفن بین‌الملل
200,000 ریال --- --- --- --- ---
تلفن بین‌الملل
شارژ 200.000 ریالی تلفن بین‌الملل
--- --- --- --- --- ---