خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت پرسرعت +ADSL2
بسته اینترنت شبانه (2 تا 8 صبح) 30 گیگابایت FUP
150,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
20 گیگابایت 3 روزه - 5800 تومان
58,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
200 گیگابایت یکماهه - 59000 تومان
590,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
راه اندازی مخابراتی (مجدد)
120,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
توربو سرعت 8 مگ 1 روزه (جدید)- 2.000 تومان
20,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
توربو سرعت 8 مگ 7 روزه (جدید)- 12.000 تومان
120,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
توربو سرعت 16 مگ 1 روزه (جدید) - 3500 تومان
35,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
توربو سرعت 16 مگ 7 روزه (جدید) - 20.000 تومان
200,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
جشنواره زمستانه - 16 مگ - 1000 گیگابایت (12 ماهه)
--- --- --- 2,520,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
جشنواره زمستانه - 16 مگ - 400 گیگابایت (6 ماهه)
--- --- 1,680,000 ریال --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
جشنواره زمستانه - 8 مگ - 60 گیگابایت (3 ماهه)
--- 450,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
جشنواره زمستانه - 16 مگ - 240 گیگابایت (12 ماهه)
--- --- --- 1,440,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
جشنواره زمستانه - 4 مگ - 120 گیگابایت (6 ماهه)
--- --- 720,000 ریال --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
512 کیلوبیت نامحدود ( 30 گیگ آستانه مصرف منصفانه)
125,000 ریال 375,000 ریال 712,500 ریال 1,350,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
جشنواره پاییزی - 16 مگ - 1000 گیگابایت (12 ماهه)
--- --- --- 2,520,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
1 مگابیت نامحدود ( 60 گیگ آستانه مصرف منصفانه)
200,000 ریال 600,000 ریال 1,140,000 ریال 2,160,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
2 مگابیت نامحدود ( 80 گیگ آستانه مصرف منصفانه)
250,000 ریال 750,000 ریال 1,425,000 ریال 2,700,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
4 مگابیت نامحدود ( 25 گیگ آستانه مصرف منصفانه- ویژه کاربران کم مصرف )
250,000 ریال 750,000 ریال 1,425,000 ریال 2,700,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
3 مگابیت نامحدود ( 90 گیگ آستانه مصرف منصفانه)
350,000 ریال 1,050,000 ریال 1,995,000 ریال 3,780,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
4 مگابیت نامحدود ( 180 گیگ آستانه مصرف منصفانه)
400,000 ریال 1,200,000 ریال 2,280,000 ریال 4,320,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
8 مگابیت نامحدود ( 500 گیگ آستانه مصرف منصفانه)
500,000 ریال 1,500,000 ریال 2,850,000 ریال 5,400,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
8 مگابیت نامحدود ( 40 گیگ آستانه مصرف منصفانه- ویژه کاربران کم مصرف )
300,000 ریال 900,000 ریال 1,710,000 ریال 3,240,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
16 مگابیت نامحدود ( 900 گیگ آستانه مصرف منصفانه)
800,000 ریال 2,400,000 ریال 4,560,000 ریال 8,640,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
16 مگابیت نامحدود ( 60 گیگ آستانه مصرف منصفانه- ویژه کاربران کم مصرف )
400,000 ریال 1,200,000 ریال 2,280,000 ریال 4,320,000 ریال --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
2 گیگابایت حجم اضافی - 4.000 تومان
40,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
15 گیگابایت ترافیک اضافی (جشنواره تابستانی)
260,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
100 گیگابایت ترافیک اضافی (جشنواره تابستانی)
1,420,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
3 گیگابایت ترافیک اضافی - 6.000 تومان
60,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
6 گیگابایت ترافیک اضافی - 12.000 تومان
120,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
10 گیگابایت ترافیک اضافی - 20.000 تومان
200,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
20 گیگابایت ترافیک اضافی - 40.000 تومان
400,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
50 گیگابایت ترافیک اضافی - 100.000 تومان
1,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
100 گیگابایت ترافیک اضافی - 200.000 تومان
2,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
200 گیگابایت ترافیک اضافی - 400.000 تومان
4,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت پرسرعت +ADSL2
500 گیگابایت ترافیک اضافی - 800.000 تومان
8,000,000 ریال --- --- --- --- ---
جشنواره پاییزی
سرویس رائیک - 8 مگابیت (1 ماهه 4 گیگ FUP)
199,000 ریال --- --- --- --- ---
جشنواره پاییزی
سرویس سیمیا- 16 مگابیت 3000 گیگ 6 ماهه
--- --- 1,710,000 ریال --- --- ---
جشنواره پاییزی
سرویس جادو- 16 مگابیت 24 گیگ 30 روزه
240,000 ریال --- --- --- --- ---
جشنواره پاییزی
سرویس آرتا - 8 مگابیت (3 ماهه 48 گیگ) - 48000 تومان
--- 480,000 ریال --- --- --- ---

پکیج های خدمات اینترنت ADSL

نام گروه نام محصول قیمت
اینترنت پرسرعت +ADSL2
سرویس 16 مگ 60 گیگ ماهانه (+30 گیگ شبانه 2 تا 8 صبح)
550000.00
اینترنت پرسرعت +ADSL2
اینترنت پرسرعت +ADSL2 - جشنواره زمستانه - 16 مگ - 1000 گیگابایت (12 ماهه) پکیج

خدمات اینترنت وایرلس

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 3 گیگابایت ترافیک اضافی - 9.000 تومان
90,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 6 گیگابایت ترافیک اضافی - 15.600 تومان
156,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 15 گیگابایت ترافیک اضافی - 33.400 تومان
334,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 25 گیگابایت ترافیک اضافی - 51.400 تومان
514,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 50 گیگابایت ترافیک اضافی - 90.400 تومان
904,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم OWA
بسته 100 گیگابایت ترافیک اضافی - 165.400 تومان
1,654,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (1 ماهه 9 گیگ)
378,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (1 ماهه 22 گیگ)
624,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (1 ماهه 44 گیگ)
984,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (3 ماهه 30 گیگ)
--- 990,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (6 ماهه 60 گیگ)
--- --- 1,990,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 8 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 8 مگ (12 ماهه 90 گیگ)
--- --- --- 2,990,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (1 ماهه 15 گیگ)
518,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (1 ماهه 25 گیگ)
698,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (1 ماهه 50 گیگ)
1,090,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (1 ماهه 90 گیگ)
1,690,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (3 ماهه 45 گیگ)
--- 1,554,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (3 ماهه 75 گیگ)
--- 2,094,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (3 ماهه 150 گیگ)
--- 3,270,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (3 ماهه 270 گیگ)
--- 5,070,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (6 ماهه 90 گیگ)
--- --- 2,952,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (6 ماهه 150 گیگ)
--- --- 3,978,600 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (6 ماهه 300 گیگ)
--- --- 6,213,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (6 ماهه 540 گیگ)
--- --- 9,633,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (12 ماهه 180 گیگ)
--- --- --- 5,594,400 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (12 ماهه 300 گیگ)
--- --- --- 7,538,400 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (12 ماهه 600 گیگ)
--- --- --- 11,772,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 12 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 12 مگ (12 ماهه 1024 گیگ)
--- --- --- 18,252,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (1 ماهه 30 گیگ)
799,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (1 ماهه 100 گیگ)
2,150,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (3 ماهه 90 گیگ)
--- 2,397,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (3 ماهه 300 گیگ)
--- 6,450,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (6 ماهه 180 گیگ)
--- --- 4,554,300 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (6 ماهه 600 گیگ)
--- --- 12,255,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (12 ماهه 360 گیگ)
--- --- --- 8,629,200 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 16 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 16 مگ (12 ماهه 1200 گیگ)
--- --- --- 23,220,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم با سرعت 20 مگابیت (ویژه)
اینترنت بی‌سیم 20 مگابیت (1 ماهه 40 گیگ)
964,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم با سرعت 20 مگابیت (ویژه)
اینترنت بی‌سیم 20 مگابیت (3 ماهه 60 گیگ)
--- 1,659,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم با سرعت 20 مگابیت (ویژه)
اینترنت بی‌سیم 20 مگابیت (6 ماهه 100 گیگ)
--- --- 2,900,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم با سرعت 20 مگابیت (ویژه)
اینترنت بی‌سیم 20 مگابیت (12 ماهه 300 گیگ)
--- --- --- 4,900,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 4 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 4 مگ (1 ماهه 6 گیگ)
245,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 4 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 4 مگ (3 ماهه 18 گیگ)
--- 735,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 4 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 4 مگ (6 ماهه 36 گیگ)
--- --- 1,396,500 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 4 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 4 مگ (12 ماهه 72 گیگ)
--- --- --- 2,646,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 2 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 2 مگ (1 ماهه 5 گیگ)
210,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 2 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 2 مگ (3 ماهه 15 گیگ)
--- 630,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 2 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 2 مگ (6 ماهه 30 گیگ)
--- --- 1,197,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 2 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 2 مگ (12 ماهه 60 گیگ)
--- --- --- 2,268,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم 1 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 1 مگ (1 ماهه 4 گیگ)
145,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 1 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 1 مگ (3 ماهه 12 گیگ)
--- 435,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 1 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 1 مگ (6 ماهه 21 گیگ)
--- --- 826,500 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم 1 مگابیت
اینترنت بی‌سیم 1 مگ (12 ماهه 48 گیگ)
--- --- --- 1,566,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 2 مگابیت سه ماهه 45 گیگ
--- 3,000,000 ریال --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
بسته 10 گیگابایت ترافیک اضافی
1,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
بسته 20 گیگابایت ترافیک اضافی
2,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
بسته 50 گیگابایت ترافیک اضافی
5,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
بسته 100 گیگابایت ترافیک اضافی
1,000,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 4 مگابیت 6 ماهه 100 گیگ
--- --- 5,500,000 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 4 مگابیت یکساله 200 گیگ
--- --- --- 10,500,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 8 مگابیت 1 ماهه 50 گیگ
3,500,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 8 مگابیت یکساله 500 گیگ
--- --- --- 25,000,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 12 مگابیت 1 ماهه 100 گیگ
5,500,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 12 مگابیت یکساله 1000 گیگ
--- --- --- 40,000,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی - اینترنت 24 مگابیت 6 ماهه 1200 گیگ
--- --- 0 ریال --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 20 مگابیت 1 ماهه 200 گیگ
8,500,000 ریال --- --- --- --- ---
اینترنت بی‌سیم اختصاصی حجمی
اینترنت 24 مگابیت یکساله 2000 گیگ
--- --- --- 75,000,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم نامحدود
بی‌سیم نامحدود 256 کیلوبیت با 20 گیگ حجم پرسرعت (1 مگ)
450,000 ریال 1,350,000 ریال 2,700,000 ریال 5,760,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم نامحدود
بی‌سیم نامحدود 256 کیلوبیت با 40 گیگ حجم پرسرعت (2 مگ)
850,000 ریال 2,550,000 ریال 5,100,000 ریال 1,020,000 ریال --- ---
اینترنت بی‌سیم نامحدود
بی‌سیم نامحدود 512 کیلوبیت با 100 گیگ حجم پرسرعت (4 مگ)
2,000,000 ریال 6,000,000 ریال 12,000,000 ریال 24,000,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 512 (CB)
2,000,000 ریال 6,000,000 ریال 12,000,000 ریال 24,000,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 1 مگابیت (CB)
2,000,000 ریال 10,185,000 ریال 19,740,000 ریال 36,960,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 2 مگابیت (CB)
7,000,000 ریال 21,000,000 ریال 42,000,000 ریال 84,000,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 3 مگابیت (CB)
10,500,000 ریال --- --- 46,800,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 4 مگابیت (CB)
12,000,000 ریال 36,000,000 ریال 72,000,000 ریال 144,000,000 ریال --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 5 مگابیت (CB)
15,000,000 ریال --- 60,000,000 ریال --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 6 مگابیت (CB)
18,000,000 ریال --- --- --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 8 مگابیت (CB)
24,000,000 ریال --- --- --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 10 مگابیت (CB)
30,000,000 ریال 90,000,000 ریال --- --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 15 مگابیت (CB)
45,000,000 ریال --- --- --- --- ---
پهنای باند اختصاصی وایرلس (CB)
پهنای باند اختصاصی 20 مگابیت (CB)
60,000,000 ریال --- --- --- --- ---

سایر کالا ها

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
تجهیزات پیشنهادی
مودم بی‌سیم (وایرلس)
2,330,000 ریال --- --- --- --- ---
تلفن بین‌الملل
شارژ 200.000 ریالی تلفن بین‌الملل
200,000 ریال --- --- --- --- ---
تلفن بین‌الملل
شارژ 200.000 ریالی تلفن بین‌الملل
--- --- --- --- --- ---